633 59 20 40 jocnet@jocnet.info

POLÍTICA DE PRIVADESA

Política de privadesa

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

El que es fa i no es fa amb les teves dades personals a aquesta web ho trobaràs aquí.
Aquesta política expressa com es tractarà i protegirà la informació personal de totes les persones que es relacionen amb JocNet mitjançant aquest lloc web. Si us plau, heu de llegir tots els apartats de l’Avís Legal, de la política de cookies i de la present política de privadesa abans d’utilitzar aquest web.

De conformitat amb el que disposa el Reglament UE 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril del 2016 (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, “JOCNET GESTIÓ ESPORTIVA, SLU” t’informa que, mitjançant l’acceptació d’aquesta Política de Privadesa, prestes el teu consentiment exprés, informat, lliure i inequívoc perquè les Dades que proporciones, i sobre les quals s’apliquen les mesures de seguretat , tècniques i organitzatives previstes a la normativa vigent, siguin tractades per “JOCNET GESTIÓ ESPORTIVA, SLU”, com a responsable del tractament.

QUI ÉS EL RESPONSABLE D’AQUESTA WEB?

 • Identitat del Responsable: JOCNET GESTIÓ ESPORTIVA, SLU
 • Nom comercial: JocNet
 • NIF/CIF: B66478710
 • Adreça: Travessia Sant Pere, 16, 2. Santa Margarida de Montbui (08710)
 • Correu electrònic: jocnet@jocnet.info
 • Activitat: Serveis complementaris d’activitats esportives.
 • Dades de contacte del responsable i del delegat de protecció de dades: jocnet@jocnet.info
 • Inscrita al Registre Mercantil: L’escriptura pública atorgada pel Notari Carlos Calatayud Chollet el dia 23 de Febrer del 2015 amb número de protocol 180/2015.

QUINES DADES PERSONALS ES RECULLEN EN AQUESTA WEB?

Per a les finalitats establertes en aquesta Política de Privadesa, JocNet recull i tracta les Dades Personals que es detallen a continuació, que dependran dels diferents productes o serveis que sol·licitis en aquesta Web:

Dades identificatives: nom i cognoms.

Dades de contacte: adreça postal, correu electrònic, número de telèfon mòbil.

Dades contractuals: dades d’operacions contractuals, DNI, productes i serveis adquirits, operacions financeres i/o dades de pagament.

Dades navegació: adreça IP, tipus i identificació del dispositiu, tipus de navegador, domini a través del qual accedeix al Lloc Web, dades de navegació, activitat al Lloc Web.

Tractem les teves dades personals amb les bases legals següents:

 • L’execució d’un contracte amb JocNet, per a la contractació de serveis, publicar anuncis i gestionar els serveis sol·licitats.
 • El consentiment de l’usuari en relació amb el contacte, la subscripció a continguts i l’enviament de comunicacions comercials, via mail, cookies o sistemes de missatgeria.
 • L’interès legítim del responsable del tractament per protegir els usuaris del web de JocNet d’abusos i fraus en l’ús dels nostres serveis.

AMB QUINES FINALITATS TRACTAREM LES TEVES DADES?

En aquesta web, hi ha diferents formularis, a cadascun d’ells, la informació que reculli s’utilitzarà de la següent manera:

Formulari de comentaris: Les dades personals introduïdes al formulari per inserir aquests comentaris seran utilitzades exclusivament per moderar-les i publicar-les.

Formulari de contacte: També hi ha un formulari de contacte per a consultes, suggeriments o contacte professional. En aquest cas s’utilitzarà l’adreça de correu electrònic per respondre-hi i enviar la informació que l’usuari requereixi a través del web.

TEMPS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES PERSONALS

Dades dels Clients: El període de conservació de les dades personals variarà en funció del servei que el Client contracti. En qualsevol cas, serà el mínim necessari, podent mantenir-se fins a:

 • 4 anys: Llei sobre Infraccions i Sancions a l’Ordre Social (obligacions en matèria d’afiliació, altes, baixes, cotització, pagament de salaris…); Arts. 66 i ss. Llei General Tributària (llibres de comptabilitat…).
 • 5 anys: Art. 1964 del Codi Civil (accions personals sense termini especial).
 • 6 anys: Art. 30 del Codi de Comerç (llibres de comptabilitat, factures…).
 • 10 anys: Art. 25 de la Llei de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme.

Dades dels subscriptors: Des que l’usuari se subscriu fins que es dóna de baixa.

Dades de clients potencials: les dades es conservaran en tot cas durant la vigència de la relació comercial establerta i, una vegada conclosa, dos anys, llevat que l’usuari sol·liciti abans la seva supressió.

QUINS SÓN ELS TEUS DRETS PEL QUE FA A L’ÚS DE LES TEVES DADES?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a JocNet estem tractant dades personals que li concerneixen o no.

Les persones interessades tenen dret a:

 • Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a la persona interessada.
 • Sol·licitar-ne la rectificació o supressió.
 • Sol·licitar-ne la cancel·lació.
 • Sol·licitar la limitació del tractament.
 • Oposar-se al tractament.
 • Sol·licitar la portabilitat de les dades.

Si heu atorgat el vostre consentiment per a alguna finalitat concreta, teniu dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant de l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del vostre lloc web: https://www.aepd.es/es

Per exercitar aquests drets, podeu escriure a jocnet@jocnet.info.

Hi ha un formulari per a l’exercici dels vostres drets, el podeu demanar per email o si ho preferiu, podeu utilitzar els elaborats per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o tercers.

Aquests formularis han d’anar signats electrònicament o acompanyats de fotocòpia del DNI.

Si us representa algú, heu d’adjuntar còpia del vostre DNI, o heu d’estar signat amb la vostra signatura electrònica.

Els formularis es poden presentar presencialment, enviats per carta o per mail a l’adreça del responsable que apareix a l’inici d’aquest text.

NOTIFICACIÓ I DECLARACIÓ DE BRETXES

Notificació de seguretat i declaració de bretxes

A “JOCNET GESTIÓ ESPORTIVA, SLU” assumim mesures de seguretat adequades al nivell de risc per protegir la informació personal contra pèrdua, ús indegut i accés no autoritzat, divulgació, alteració i destrucció, tenint en compte els riscos que comporta el processament i la natura de la informació personal; no obstant això, si “JOCNET GESTIÓ ESPORTIVA, SLU” determina que les seves dades de serveis han estat malversades (fins i tot per un empleat de “JOCNET GESTIÓ ESPORTIVA, SLU”), s’han vist exposades per una bretxa de seguretat o adquirides de forma incorrecta per un tercer, “JOCNET GESTIÓ ESPORTIVA, SLU” t’informarà immediatament d’aquesta bretxa de seguretat, apropiació o adquisició indeguda.

A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES TEVES DADES?

Moltes eines utilitzades en aquesta web per gestionar dades són contractades per tercers. Per prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de l’activitat, “JOCNET GESTIÓ ESPORTIVA, SLU” comparteix dades amb els següents prestadors sota les seves corresponents condicions de privadesa:

Proveïdors de serveis externs (per exemple, serveis de processament de pagament, processament de comandes, anàlisi, gestió campanyes de màrqueting, gestió de llocs web, i distribució de correu electrònic i altres proveïdors de serveis similars) per tal que aquests puguin realitzar funcions comercials en nom de “JOCNET GESTIÓ ESPORTIVA, SLU”.

Poden tenir accés a aquesta web de manera ocasional l’empresa de desenvolupament i manteniment web, o la de hosting. Aquestes tenen signat un contracte de prestació de serveis que els obliga a mantenir el mateix nivell de privadesa que s’aplica als tractaments realitzats en aquesta web.

Qualsevol transferència internacional de dades derivada de la utilització d’eines o proveïdors de serveis, estarà adherida al conveni Privacy Shield, que garanteix que les empreses de programari americà compleixen les polítiques de protecció de dades europees en matèria de privadesa, secret i seguretat de les dades.

SECRET I SEGURETAT DE LES DADES

jocnet.info es compromet a l’ús i el tractament de les dades personals de l’usuari, respectant la seva confidencialitat, d’acord amb la finalitat d’aquelles; així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-los i adaptar totes les mesures per evitar l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades.

Aquest web inclou un certificat SSL. Es tracta d’un protocol de seguretat que fa que les vostres dades viatgin de manera íntegra i segura; és a dir, la transmissió de les dades entre un servidor i lusuari web, i en retroalimentació és totalment xifrada o encriptada.

jocnet.info no pot garantir l’absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet, ni, per tant, la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents per part de tercers.

Pel que fa a la confidencialitat del processament, “JOCNET GESTIÓ ESPORTIVA, SLU” s’assegurarà que qualsevol persona que estigui autoritzada per “JOCNET GESTIÓ ESPORTIVA, SLU” per processar les dades del client (inclòs el seu personal, col·laboradors i prestadors), estarà sota l’obligació apropiada de confidencialitat (ja sigui un deure contractual o legal).

Quan es presenti algun incident de seguretat, en adonar-se “JOCNET GESTIÓ ESPORTIVA, SLU” haurà de notificar al Client sense demores indegudes i haurà de proporcionar informació oportuna relacionada amb l’Incident de Seguretat tal com es conegui, o quan el client ho sol·liciti raonablement.

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES

Com a usuari, ets l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remetis a jocnet.info, exonerant a “JOCNET GESTIÓ ESPORTIVA, SLU” (JocNet), de qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta al formulari de contacte o subscripció.

REVOCABILITAT

El consentiment prestat, tant per al tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a “JOCNET GESTIÓ ESPORTIVA, SLU” (JocNet) en els termes establerts en aquesta Política per a l’exercici dels drets ARCO. Aquesta revocació en cap cas no té caràcter retroactiu.

CANVIS A LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

“JOCNET GESTIÓ ESPORTIVA, SLU” es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb una antelació raonable a la seva posada en pràctica.

L’EIXAMPLE COMPLEX ESPORTIU I D’OCI
 Plaça Olímpics, 2
43883 Roda de Berà, Tarragona
Tel: 931 31 31 23

Programa Kit Digital cofinanciado por los fondos Next Generation (EU) del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia